Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Bevezetés

Adatkezelő: Árgus Kkt
Levelezési címe: 9701 Szombathely Postafiók: 279.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79954/2014 (Hírlevél küldéssel összefüggő adatkezelés)
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79955/2014 (Webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelés)
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79953/2014 (Regisztráció webáruházban)
Email: info@trabucco.hu
Web: www.trabucco.hu 

Árgus Kkt. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:
 

  • · Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
  • · Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI törvény;
  • · Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
  • · Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • · Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a trabucco.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A trabucco.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Árgus Kkt. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés esetei:

1. Megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

Célja: a jogszabályokban előírt számla adattartalom biztosítása. 
A kezelt adatok: Név, számlázási cím, adószám (ha van)
Megőrzési idő: a mindenkori jogszabályoknak megfelelően a számla bizonylatok megőrzési idejével megegyezik. (Ez jelenleg 8 év)

2. Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

Célja: A megrendelt termék vevőhoz történő eljuttatása 
A kezelt adatok: Név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
Megőrzési idő: 8 év
Ennek a tevékenységnek során az adatkezelő az adatokat átadja a futárszolgálatnak, aki mint adatfeldolgozó használja azokat a csomag címzettnek történő eljuttatásáig. Ezt követően az adatfeldolgozó törli az adatokat a rendszeréből.
Adatfeldolgozó: GLS Hungary 2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2.

3. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Célja: Az érdeklődő ügyfelek számára hírlevél küldési lehetőség
A kezelt adatok: Név, e-mail cím
Megőrzési idő: hírlevél küldés ügyfél általi lemondásáig. Erre a hírlevélben lévő "Leiratkozás" segítségével az ügyfélnek van lehetősége,

4. Webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Célja: A webáruház által nyújtott többletszolgáltatások igénybevételéhez szükséges áruházi regisztráció. (Pl. ismétlődő rendelések esetén nem kell mindig megadni a számlázási és szállítási adatokat, kívánságlista használata, stb.)
A kezelt adatok: Név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, adószám (ha van)
Megőrzési idő: a regisztráló által jelzett visszavonásig. Amennyiben az ügyfél jelzi regisztrációs adatainak törlését, az adatkezelő azt haladéktalanul elvégzi.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: info@trabucco.hu
Postai úton: Árgus Kkt 9701 Szombathely Pf.: 279.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást.
A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.
Abban az esetben, ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslatról, valamint a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Jogorvoslat

Felhasználó/vásárló adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A személyes adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek előírásai szerint járunk el. A Vásárlók adatait, bizalmasan, kizárólag saját számlázásunkban és könyvelésünkben használjuk fel. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről.

A regisztráció és megrendelés folyamán rögzített adatokat cégünk  mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. Ehhez vegye fel a kapcsolatot velünk az "Ügyfélszolgálat" fejezetben megadott elérhetőségek valamelyikén.

A hírlevélre történő feliratkozással a vásárló hozzájárul ahhoz, hogy számára hírleveleket küldjünk. A hírlevelek alján lévő link segítségével bármikor le lehet iratkozni a hírlevél szolgáltatásunkról. Ugyanezt igényelheti más módon (telefon, email) az ügyfélszolgálat elérhetőségein is. 

Cookiek használata

Webáruházunk cookie-t (süti) használ, melyre az áruház indításakor a böngésző felső részén üzenettel figyelmeztet. Amennyiben a cookie használatát nem engedélyezi az ügyfél, az áruház néhány kényelmi szolgáltatása nem használható.
A cookie-k segítségével a rendszer megőríz bizonyos beállításokat, megkönnyíti az áruház használatát, illetve néhány kényelmi szolgáltatás elérhetővé válik.
Néhány példa:

  • beléptető oldal megjelenjen-e újra vagy sem a látogatónak
  • kívánságlistára tett termékek listája
  • bolt aktuális valutája, amit a vásárló tud állítani
  • bolt aktuális nyelve, amit a vásárló tud állítani
  • a bolt adatbázisbeli azonosítóját, fejlesztői okokból

Nagyon fontos, hogy a cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatot és olyan adatot sem, amivel a felhasználó beazonosíthatóvá válik.

​A cookie-k megőrzési ideje a cookie fajtájától függően változó. Vannak olyan cookiek melyek a munkamenet végén (az áruházból történő kilépés) törlésre kerülnek és vannak melyek automatikus törlése 1-5 nap után következik be.
A cookie törlésésére  a felhasználónak is van lehetősége, mivel a böngésző programok mindegyike rendelkezik Cookie törlés funkcióval (bővebb információ a böngésző programok Súgó menüjében érhetők el) . A cookie törlés funkcó használata esetén azonban a kényelmet szolgáló beállítások is törlésre kerülnek, így - akiknek ez fontos - nem ajánlott a cookie manuális törlése.

Kosár
Katalógusok

Akció és újdonság értesítő

Ha nem szeretne lemaradni akcióinkról és újdonásgainkról, iratkozzon fel hírlevelünkre