Menü

Szavatosság , jótállás

Szavatosság 

Kellékszavatosság

Ön az Árgus Kkt hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az alábbi módokon:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Árgus Kkt. vállalkozás nyújtotta. Ebben az esetben
 az eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az eladó nem köteles például a kifogásunak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.
A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a teljesítéskor a vevő előtt a termék hibái ismertek, vagy felismerhetőek voltak.

 

Termékszavatosság

A termékszavatosság annyiban tér el a kellékszavatosságtól, hogy az igény nem csak a forgalmazóval szemben, hanem a gyártóval szemben is érvényesíthető.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szavatossági ügyek rendezése

Szavatossági ügyek rendezésének lépései

1.

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. értelmében a fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása, amit az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számla, vagy nyugta bemutatásával tehet meg.

2.

A vállalkozásunk a fogyasztó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben az alábbiakat rögzítjük:

 • fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; 

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát;

 • a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját;

 • a hiba bejelentésének időpontját;

 • a hiba leírását;

 • szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá;

 • a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát;

3.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a fogyasztó jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti;

4.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani;

5.

Amennyiben a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási

igényteljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

6.

A vállalkozás a szavatossági vagy jótállási jegyzőkönyvet a felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

8.

A vállalkozásnak törekednie kell a tizenöt napon belüli javításra vagy cserére;

9.

Kijavításra vagy – a 4. § (5)2 bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni:

Kiegészítő információk a garanciális szerviz működésével kapcsolatban:

 • Nagyban segíti a munkánkat, ha a javításra beküldött termék mellé a hibaleírását is mellékeli.

 • Botalkatrész pótlás, javítás esetén a szervíznek az egész botra szüksége van.

 • Az orsók javításához szükséges az orsó dobja vagy pótdobja.

 • Az orsók házának megbontása, a csavarfejek széthajtása a garancia azonnali elvesztését vonja maga után.

 • A javított termék visszaküldésének költségei áruházunkat terheli. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a terméket a szerviz hibátlannak találta, vagy a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta, ezért a javítás garanciálisan nem végezhető el. Ebben az esetben a visszaszállítás költsége a megrendelőt terheli.

Jótállás

Az Árgus Kkt. nem forgalmaz jótállási körbe tartozó terméket.